ضمایر فاعلی (بخش یک)

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم یا فاعل برای کاهش تکرار آن می نشیند. به عبارت دیگر هر گاه اسمی در جمله ای به کار رفت در دفعات بعد برای جلوگیری از تکرار آن و زیبا و روان نمودن جمله، به جای آن ضمیر به کار می رود. در این درس ضمایر منفصل فاعلی بررسی شده اند.