دانلود

دانلود نوع فایل

نام

دستور زبان کردی کرمانجی، نوشته ژویس بلو و ویسی باراک، ترجمه علی بلخکانلو (آزاد ماکویی)
Manuel de kurde: Kurmanji

Kurdish Latin Keyboard – 1 (Kurmanji OR Kurmancî) – صفحه کلید کردی کرمانجی یک

Kurdish Latin Keyboard – 2 (Kurmanji OR Kurmancî) – کی بورد کردی کرمانجی دو
Kurdish Arabic Keyboard (Sorani) – صفحه کلید کردی سورانی

الفبای زبان ما، کردی کرمانجی. نوشته Haydar Diljen & Sabîha Otlu