ضمایر فاعلی (بخش یک)

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم یا فاعل برای کاهش تکرار آن می نشیند. به عبارت دیگر هر گاه اسمی در جمله ای به کار رفت در دفعات بعد برای جلوگیری از تکرار آن و زیبا و روان نمودن جمله، به جای آن ضمیر به کار می رود. در این درس ضمایر منفصل فاعلی بررسی شده اند.

Alfabeya Kurdî – ادامه الفبای کردی

الفبای کردی ۳۱ حرف دارد که ۸ حرف آن صدادار و ۲۱ حرف آن بی صدا اند. از حروف صدادار آن، ۵ حرف صدادار بلند و ۳ حرف صدادار کوتاه اند. Di Alfabeya Kurdî de 31 tîp henin, ji vanan 8 tîp dengdêr (bideng) in, 23 tîp jî dengdar (bêdeng) in. Ji Tîpên (herfên) dengdêr, pênc heb dirêj in, sê …