چرا الفبای لاتین برای کردی مناسب است؟

مردم کرد تاکنون خطهای گوناگونی را به کار گرفته اند اما نتوانسته اند به یک توافق همه جانبه برسند و خط یکپارچه ای داشته باشند؛ بنابراین گویشهای مختلف کردی بسته به موقعیت جغرافیایی خود، خط متفاوتی دارند. در کردی سورانی رسم الخط عربی و البته با دو شیوه نگارش مختلف در ایران و عراق بکار گرفته شده است در حالیکه در کردی کرمانجی به عنوان گویشی که بیش از دو سوم کردها با آن سخن می گویند (۱)، رسم الخط لاتین رواج دارد.
از دیگر سو، رسم الخط فارسی عربی است سالهاست در زبان فارسی به کار گرفته شده است و تجربه خط فارسی به دلیل شباهتهای بسیارش با کردی پیش روی کردهاست تا از آن بهره گیرند. با آنکه از سالهای گذشته تاکنون ادیبان و مشاهیر بزرگ بارها به نقص خط فارسی اذعان کرده اند (۲، ۳، ۴ و ۵)، اما خط عربی به عنوان یک گزینه برای کردها هنوز هم مطرح است (۶)! در این مقاله مشکلات خط فارسی عربی و کردی عربی بررسی شده است و روشن می شود که چگونه خط لاتین آن مشکلات را مرتفع می سازد.

حروف زبان فارسی
الفبای زبان فارسی شامل این حروف است: ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی.

 • حروف صدادار کوتاه آن عبارتند از فتحه، کسره و ضمه. این سه حرف در نوشتن حذف میشوند، مگر اینکه در اول کلمه واقع شوند که در آنصورت به الف و یا اگر در انتهای کلمه که به های نا ملفوظ تبدیل میشوند. مانند: اسب، اردک، مرده.
 • حروف صدادار بلند آن عبارتند از “آ و ا” در آب و باران، “ای” در ریز و میخ، “او” در دود و خوب.
 • تشدید: اگر در کلمه ای حرفی دو بار پهلوی هم قرار گیرد، یکی را حذف کرده و بالای دیگری علامتی که تشدید نامیده میشود، میگذارند.
 • سکون: علامتی شبیه دایره (ه) که بالای حرف ساکن میگذارند.
 • علامت سکون و تشدید نیز همانند فتحه، کسره و ضمه در نوشتن حذف میشوند.

اشکالات خط فارسی عربی
١- علائم تشدید، سکون و سه حرف صدادار کوتاه فتحه، کسره و ضمه در نوشتن حذف میشوند. هر حرف بیصدا در کلمات فارسی میتواند یکی از علائم پنجگانه کسره، فتحه، ضمه، تشدید و سکون را دارا باشد، ولی چون این علائم در نوشتن بکار نمیروند کلمات به اشکال مختلف تلفظ میشوند. مثلاً کلمه دو حرفی “بر” را به ۶ حالت میتوان تلفظ کرد: bar ber bor barr berr borr.
2- برای یک حرف چند علامت مختلف وجود دارد که در نوشتن ایجاد اشکال میکند.

 • ساده، صاف و ثابت
 • زبان، ذره، ظرف و ضرر
 • تجربه و اسطبل
 • هندسه و حساب
 • قارچ و غار
 • ارجاع و امضاء

٣- یک علامت، نشانه چند حرف است که امر خواندن را مشکل میسازد.
حرف “و” پنج مورد نوشتن دارد:

 • ضمه در کلمات خوش و تو.
 • حرف صدادار “او” در روز و زود.
 • حرف بیصدای “واو” در کلماتی چون ورزش و واژگون.
 • حرف صدادار مرکب در کلمات سوگند و نو.
 • واو معدوله در کلمات خواهر، خواهش، خواستن و خواب که تلفظ نمیشود.

حرف “ی” چهار مورد نوشتن دارد:

 • حرف صدادار “ای” در میز و سیب و سیر.
 • حرف بیصدای “ی” در کلماتی چون یادگار و خیام.
 • حرف صدادار مرکب در کلمات می (شراب)، میل (اشتها) و سیل.
 • “ی” در انتهای اسامی ای مانند یحیی، عیسی و موسی دارای صدای الف است.

الف:

 • صدای فتحه در ابر و اسب.
 • صدای کسره در اسم و اشاره.
 • صدای ضمه در اردک و ارکیده.
 • الف در کلمات آب و سراب، تلفظ یکسانی دارد ولی بصورتهای گوناگونی نوشته میشود.
 • الف در قرآن و الان بصورت عا تلفظ میشود، العان و قرعان.

همزه (ء):
تلفظ همزه و “ع” در عربی متفاوت ولی در فارسی یکسان است. املای کلماتی که دارای همزه هستند و از عربی به فارسی وارد شده اند معمولاً حفظ میشود. قائده نوشتن این کلمات به شرح زیر میباشد:

 • کلماتیکه در وسط یا انتهای آنها همزه باشد عربی هستند، مانند رأس، جزء.
 • اگر حرکت حرف پیش از همزه “فتحه” باشد همزه بصورت “أ” نوشته میشود، مانند رأس و یأس.
 • اگر حرکت پیش از همزه کسره باشد، همزه بصورت “ئ” نوشته میشود. مثال: لئام
 • اگر حرکت حرف پیش از همزه ضمه باشد همزه بصورت “ؤ” نوشته میشود، مانند مؤسسه، مؤمن.
 • اگر حرکت حرف پیش از همزه “ا” باشد همزه بصورت “ئ” نوشته میشود، مانند غائب.
 • اگر حرکت حرف پیش از همزه ساکن باشد، همزه بصورت “ئ ” نوشته میشود مانند مسئله.

۴- حرفهایی در فارسی وجود دارد که در کلمات خاصی از نوشتن حذف میشود، مانند الف در کلمات اسحق و اسمعیل.
۵- نقطه های متعدد در بالا و پایین حروف و همچنین تعداد زیاد حروف دندانه دار متوالی در یک کلمه سبب دشواری در نوشتن و اشتباه در تلفظ میشود. کلمه سه حرفی “شپش” دارای ٧ دندانه متوالی و ٩ نقطه میباشد.
۶‌- حروف فارسی از راست به چپ ولی اعداد از چپ به راست نوشته میشوند و این باعث مشکلاتی در امر نوشتن با ماشین تحریر و کار با رایانه میشود.
٧- تنوین، صدای دو زیر یا دو زبر در پایان کلمه های عربی اتفاقاً و ثانیاً که بصورت اتفاقن و ثانین تلفظ میشوند.
٨- های ناملفوظ و ملفوظ

 • های ملفوظ آنست که نوشته و خوانده میشود و در اول، وسط و آخر کلمه ظاهر میشود. مانند هوا، میهن و ماه.
 • های ناملفوظ آنست که نوشته شده اما خوانده نمیشود و فقط در آخر کلمه ظاهر میشود. مانند “ه” در پایان کلمات خانه، لانه، دانه، جوانه، مرده، زنده و .. که هرگز تلفظ نمیشود. در واقع حرف آخر این کلمات کسره میباشد و نه”ه” ولی چون کسره در نوشتن می افتد، این کلمات بشکل خان، لان، دان و جوان درمی آیند، یعنی خانه و جوانه با خان و جوان یکسان نوشته میشوند. برای جلوگیری از این امر، های ناملفوظ به انتهای این کلمات اضافه شده است. اما اگر دو کسره متوالی در انتهای یک کلمه واقع شود، درا‌ین مورد قاعده واحدی وجود ندارد. به عنوان مثال هر سه شکل خانه ی دوست، خانه دوست و خانه دوست (با همزه روی “ه” خانه) رایج میباشند. اگر پسوند فعل بعد از های ناملفوظ واقع شود نیز شیوه های نگارش متفاوتند مانند رفته ای، رفته یی، رفته ئی. در کلمه “رفته ام” ماضی نقلی فعل رفتن، “ه” بجای کسره و “ا” بجای فتحه بکار رفته است. در کلمه نامه ها، های اول دارای صدای کسره و های دوم دارای صدای h است.

٩- ساخت کلمه
برای نوشتن یک کلمه کافی نیست که فقط حروف را کنار یکدیگر بچینیم، آنچنانکه در زبانهای اروپایی که از حروف لاتینی استفاده میکنند، رایج است. در این زبانها یک کلمه هم با حروف بزرگ و هم کوچک و یا ترکیبی از این دو قابل نوشتن است. بعنوان مثال هر سه شکل WATER, water,Water مجاز میباشند. علاوه بر این ترکیب اعداد و حروف در یک کلمه نیز امریست بدیهی و ضروری، بویژه در کوتاه نویسی های علمی. بعنوان مثال فرمول “H2O” برای آب در شیمی. کلمه در خط فارسی ترکیبی است از حروف که ساخت آن پیرو قواعد خاصی میباشد. ازجمله:

 • اکثر حروف دارای دو شکل کوچک و بزرگ میباشند مانند”بب” کوچک و بزرگ.
 • یک سری دارای چهار فرم “اول”، “وسط”، “آخر” و “تنها” مانند ععع ع می باشد.
 • الف دارای دو فرم “آ ا” اصطلاحاً کلاهدار و بی کلاه است.
 • همزه به سه شکل “ئأء” ظاهر میشود.
 • ‌حروف “رژزدذو” فقط یک فرم دارند.
 • حروف یک کلمه به هم متصلند، بجز “آارزژدذو” که به حروف بعد از خود نمی چسبند. مثال: همه حروف تشکیل دهنده کلمه “قسطنطنیه” متصلند، در صورتیکه حروف کلمه “آرام” جدا میباشند.
 • حرف آخر کلمه با حرف بزرگ، آخر و یا تنها نوشته میشود، مثلاً نان، سه، ماه.
 • بقیه حروف با توجه به جایگاهشان در کلمه تغییر شکل پیدا میکنند.

با توجه به محدودیتهای فوق نوشتن کلمه ماشین بصورت “م آ ش ی ن” و یا تعهد بصورت “ت ع ه د” نادرست میباشد. اینگونه محدودیتها امکان کوتاه نویسیی های علمی را (آنچنانکه در غرب رایج است و نقش مهمی در آموزش و یادگیری این علوم ایفا میکند) از بین میبرد. مشکل دیگر اینکه یک حرف نماینده چند صدا و بالعکس یک صدا با چندین حرف نمایش داده میشود مانند س، ص، ث. حال اگر علیرغم مشکلات فوق سعی کنیم ساده ترین فرمول شیمی “H2O” یعنی آب را با خط فارسی بنویسیم:

 • H را به دو فرم (ه، ح) میتوان نمایش داد.
 • عدد ٢ با حروف (ه، ح) ترکیب پذیر نیست.
 • “O” در حروف الفبای فارسی وجود ندارد. اگر حرف “و” را بجای O بکار بگیریم، ترکیبات “ه ٢ و”، “ح ٢ و” حاصل میشود که در آنها “و” خود دارای چهار صدای V, O,U, OW میباشد و در نتیجه فرمول نوشته شده به فارسی را در هر دو حالت ه و ح میتوان به چهار گونه تعبیر کرد: H2U, H2OW, H2O, H2V. این مثال ساده خود بیانگر مشکلاتی است که خط فارسی در ارتباط با کامپیوتر و اینترنت با آن مواجه خواهد شد.

١٠- املای کلمات مرکب
چسباندن حروف به یکدیگر و اشکالاتی که ایجاد میشود:

 • حروف با توجه به جایگاه خود در کلمه تا چهار شکل مختلف پیدا میکنند، مانند “ععع ع”.
 • تعداد دندانه ها در حروف متوالی امر خواندن را مشکل میسازد. مانند هفت دندانه پیاپی در مستشرق.
 • کلماتی مانند تعججب، مرففه، تفککر، تکببر، تأسسف، معللم، تمددن، مرددد “moraddad” شاید باعث اختراع علامت تشدید شده است.
 • زبان فارسی زبانیست ترکیبی و بیشتر کلمات با یکدیگر ترکیب پذیرند ولی در مورد متصل یا منفصل نوشتن اینگونه کلمات ترکیبیی هیچگونه قائده خاصی وجود ندارد و یا اگر هم بخشاً چنین قوائدی موجود باشد در عمل نقض میشوند. “خوش”، در حدود ۴٣٠ ترکیب دارد که درحدود ۶٠ ترکیب از آنها متصل و بقیه منفصل نوشته میشود. مثال: خوش سلیقه، خوش حساب، خوش لباس، خوشبو، خوشگل، خوشحال، خوشگذران و … “کم” در حدود ٣٠٠ ترکیب دارد که فقط ۶ ترکیب آن متصل است… بحث در اینجا بر سر قوائد کلمات ترکیبی نیست بلکه در وهله اول نشان دادن اینکه شکل خاص ساخت کلمه (چسباندن حروف به یکدیگر) قوائد احتمالی را نقض نموده و استثناء قائده شده است. مثلاً چرا “دانشجو” سر هم است و “صلح جو” جدا؛ در صورتیکه هر دو از نظر دستور زبان فرم یکسانی دارند. کلمات “دانش جو” و “صلحجو” عجیب بنظر میرسند. از این نوع مثالها فراوان است: خوشسخن، خوشسلیقه، خوشحساب، خوشلباس و … کلمه ترکیبی است از حروف بهم چسبیده ولی “رزژدوا” به حرف بعدی نمی چسبند (نقض قاعده)، بعضی حروف ترکیبشان زیبا نیست مانند “صلحجو” و این خود راه را برای شیوه های گوناگون نگارش باز میگذارد. بین نویسندگان ایرانی در این مورد اختلاف نظر فراوان است چنانکه برخی طرفدار جدانویسی و گروهی از متصل نویسی جانبداری میکنند و برخی نیز سعی میکنند با استناد به قواعد دستور زبان ترکیبی از این دو راه حل ارائه دهند.
 • جدانویسی: هم تا، دانش کده، سخن ور، شاه کار، بجای همتا، دانشکده، سخنور و شاهکار.
 • متصل نویسی: ترقیپرور، موسیقیشناس، واقعبین بجای ترقی پرور، موسیقی شناس و واقع بین.

۱۱- از دیگر سو خط فارسی مشکلاتی بسیار جدی با تکنولوژی های به گرفته شده در کامپیوتر و اینترنت دارد که می توان به مشکلات ذخیره کردن لغاتی که تلفظ جداگانه دارند ولی یکسان نوشته میشوند، عدم وجود حروف صدادار کوتاه در نوشتن، در ارتباط با برنامه هایی که صدا را به حرف تبدیل می کنند، نمایش دادن چند صدا با یک حرف در برنامه هایی که حروف را به صدا تبدیل می کنند، نمایش دادن یک صدا با چند حرف در برنامه های کامپیوتری که صدا را به حرف تبدیل میکنند، شناسایی حد و مرز کلمات در خط فارسی، تناقض ‌از چپ به راست نوشتن اعداد و از راست به چپ نوشتن حروف فارسی اشاره کرد.

اشکالاتی که در اکثر خطوط جهان وجود دارد دو علت دارد. اول آنکه زبان و اصوات تغییر میکنند ولی خط ثابت می ماند (مانند واو در کلمات خواهش و خواب که در فارسی قدیم تلفظ می شده اند و اکنون بصورت خاهش و خاب تلفظ می شوند ولی شیوه نوشتن آنها مانند سابق است) و دوم آنکه اشکالات ذاتی خط و عدم توانایی آن در تطبیق با نیازهای جامعه و تکنیک معاصر.
موضوعات بررسی شده در این مقاله وجود اشکال در ذات خط فارسی را به خوبی تایید می کند و بنابراین اصرار بر بکارگیری خط عربی برای زبان کردی همان اشکالات را به خط کردی نیز منتقل می کند. کردها برای ممانعت از ورود مشکلات بررسی شده به خط کردی تغییراتی در حروف عربی ایجاد کرده اند و رسم الخط ویژه خود را بکار گرفته اند. بدین ترتیب الفبای کردی عربی به این صورت تعریف شده است: ئـ ـ ا ـ ب ـ پ ـ ت ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ر ـ ڕ ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ع ـ غ ـ ف ـ ڤ ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ ڵ ـ م ـ ن ـ و ـ ۆ ـ وو ـ هـ ـ ه ـ ی ـ ێ. حروف صدادار عبارتند از: ا ـ و ـ ۆ ـ وو ـ ه‌ ـ ی ـ ێ.

مشکلات الفبای کردی عربی
۱- زبان کردی در اصل ۸ صدا دارد اما در الفبای کردی عربی تنها ۷ صدا دارای نشانه هستند. نبود نشانه برای مصوت هشتم به دو اشکال اساسی منجر می شود:

 • تعدادی از کلمات کردی هستند (مانند بردن، من، ژن، مردن، بزن، خستن) که در ظاهر فاقد یک یا چند مصوت هستند اما به هنگام تلفظ این کلمات، این صداها خودنمایی می کنند. بدین معنی که صداها هم وجود دارند و هم تلفظ می شوند اما هیچ نشانه ایی برای آن درنظر گرفته نشده است.
 • آموزش الفبا به فردی غیر کرد دشوار می شود. کردها بنا به تجربه و شنیدن تعداد زیادی از این واژگان ناخوداگاه می توانند تشخیص دهند که در کجای کلمه (بزرۆکه) وجود دارد اما برای غیر کرد چنین امکانی حداقل در ابتدای راه وجود ندارد و این خود باعث سردرگمی وی می شود.

۲- باید برای مصوت ها یا صامت ها حروفی جداگانه در نظر گرفته شود اما در الفبای کردی عربی اینگونه نیست. مانند یار، تیر/ئەوان، کورد. در این کلمات (ی) و (و) هم به عنوان صامت و هم به عنوان مصوت بکار برده شده است . (ی) در یار صامت و در تیر مصوت است همچنین (و) در ئەوان صامت و در کورد مصوت می باشد. این امر تشخیص صامت و مصوت را در الفبای کردی عربی تا حدی مشکل کرده است.
۳ – جدا نبودن مصوت و صامت حرف (ی) باعث بوجود آمدن غلطهای فاحش املایی می شود. برای مثال در کلمه (کوردی) + (ه‌کان) = (کوردیه‌کان). دو مصوت (ی) و (ه) در کنار هم قرار گرفته اند که از نظر زبانشناسی کاملا اشتباه است؛ املای درست این کلمه (کوردییەکان) است. (ی) اول مصوت و بصورت (ایی) تلفظ می شود در حالی که حرف (ی) دوم صامت و بصورت (ی + کسره) تلفظ می گردد.
۴ – حرف (ی) در کلماتی مانند (تیر، سیر، قیر) مصوت است (صدای ای می دهد) و باید بصورت تییر، سییر ، قییر نوشته شوند. همانطور که در کلمات به‌رایی، دوایی، کۆتایی، پانایی، هه‌ڵه‌بجه‌یی، ته‌نیایی، ڕه‌شایی به صورت (یی) نوشته شده اند. این مشکل تنها به دلیل نبود نشانه ای جداگانه برای حالتهای صامت و مصوت حرف (ی) بوجود آمده است.
همانطور که بررسی شد خط کردی عربی بسیاری از مشکلات موجود در خط فارسی عربی را حل کرده است و نسخه کارآمدتری نسبت به آن است. با تمام بهبودی های صورت گرفته خط کردی عربی هنوز هم مشکلاتی بعضا جدی در خود دارد. حتی اگر تمام این مشکلات نیز رفع می گردید ایراد مهم خط عربی که در ذات خود با زبان علم و دنیای کامپیوتر و اینترنت از پایه مشکل دارد، هرگز رفع نخواهد شد.

الفبای لاتین
الفبای لاتین (۷)، مشکلات جدی و ریشه ای بررسی شده در این مقاله را ندارد و به خوبی می تواند زبان پر آوای کردی را ثبت می کند. در دسترس بودن ابزار نوین ارتباطی و تکنولوژی هایی از قبیل موبایل و اینترنت یادگیری این الفبا را ساده و ساده تر کرده است و این مزیت می تواند در حفظ و احیاء زبان کردی و بالا بردن نرخ با سوادی مردم کرد، موثر باشد. در حال حاضر الفبای لاتین رایج و پر کاربرد، الفبای جلادت علی بدرخان است که در سال ۱۹۳۱ برای اولین بار تعریف شد. این الفبا از این قرار است:
Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Êê, Ff, Gg, Hh, Ii, Îî, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Ûû, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz

الفباهای لاتین دیگری با هدف یکپارچه سازی گویشهای مختلف کردی و یا رفع پاره ای نواقص موجود در الفبای بدرخانی پیشنهاد شده است که در عمل با اقبال روبرو نبوده اند. بررسی شبکه های ماهواره ای، برنامه های تلویزیونی، سایتها و نشریات فعال کردی به خوبی این موضوع را تایید می کند که الفبای بدرخانی و کردی عربی رونق قابل توجه دارند. در این میان ایده یکپارچه سازی خط در تمام گویشهای کردی شاید جالب به نظر آید اما نشدنی است. دو گویش کرمانجی و سورانی که اکثریت جمعیت کردها را تشکیل می دهند به ترتیب خط لاتین و کردی عربی را رواج داده اند. ثبت و مدون سازی زبان کردی در شرایط فعلی حیاتی تر است و تلاش برای رواج دادن خطی دیگر آن هم زمانی که قطار کردی تازه به حرکت افتاده است، جفایی بزرگ به زبان کردی است.

منابع

سایر منابع

 1. بیش از دو سوم از کردزبانان جهان به گویش کرمانجی تکلم می‌کنند. ویکی پدیا، goo.gl/KOsmS
 2. نه تنها حروف الفبای کنونی که از عربی گرفته شده برای ضبط متن های پهلوی و یا لغات فُرس قدیم ناقص است، بلکه لهجه ها و زبان های بومی ایرانی را نیز نمی توان با این حروف ضبط کرد. حتی برای فارسی معمولی نیز شایسته نمی باشد… موضوع تغییر خط احتیاج ضروری و حیاتی است و هیچ ربطی با تفریح یا فرنگی مآبی و یا تقلید ندارد. غرور ملی را نیز جریحه‌دار نمی کند، زیرا خطوط قدیم فارسی نیز مانند میخی، پهلوی و اوستایی اختراع صد در صد ایرانی نمی باشد و به تناسب موقع با احتیاجات خود وفق داده اند. امروزه هم بی آنکه لازم باشد اختراع تازه‌ای در خط فارسی بکنند، باید حروف فارسی به صورت الفبایی لاتینی بسیار ساده و با حروف صدادار باشد تا بتوان تمام مشخصات زبان را با آن ضبط کرد. صادق هدایت
 3. ما اصلاً خطمان معلول است. برای مثال حرف غین را در نظر بگیرید؛ ما یک غین اول داریم یک غین وسط داریم یک غین آخر چسبان داریم و یک غین آخر تنها. حالا اگر شما بخواهید کل کلماتی که دارای اینجور ساختار هستند، به هم بچسبانید… ولی خیلی از حرف‌ها مثل و، د، ذ، ر… اینها به هم نمی‌چسبند. بنابراین شما توجه کنید این مشکل اصلاً در ذات این خط هست و این طور نمی شود که سیستمی درست کرد…، دکتر محمد رضا باطنی
 4. خط فارسی مبتنی بر ویژگی های ساختاری زبان فارسی نیست. خطی است وام گرفته از عربی و به دلیل ویژگی هایی که در زبان فارسی هست و در عربی وجود ندارد، این خط ایجاد اشکال فراوان برای زبان فارسی کرده و می کند…”، دکتر علی محمد حق‌شناس
 5. خط فارسی کاربرد فنی ندارد و در برخورد با مسایل علمی و فنی دچار مشکل می شود. مسعود خیام، goo.gl/I31IL
 6. البته تغییر خط فارسی مخالفان بسیاری نیز دارد. شاید همان دلایل مطرح شده از سوی این مخالفان مورد استناد کردها نیز باشد. به طور مثال دکتر جلیل دوستخواه در مقاله ای با عنوان “زبان فارسی از آشوب تا سامان” می گوید: “ما امروز تجربه کشور همسایه مان ترکیه را در تبدیل خط فارسی به خط لاتین و تجربه تبدیل خط فارسی به خط سیریلیک در تاجیکستان را پس از هشتاد سال در پیش چشم داریم و زیان جبران ناپذیری را که در هر دو کشور از این رهگذر بر زبان و ادب و فرهنگ وارد آمده است، به خوبی می‌شناسیم. البته هیچ دلیلی برای این مدعا ذکر نشده است. goo.gl/wXTOH
 7. برای آشنایی با الفبای لاتین به مقاله الفبای کردی مراجعه کنید.

نظرات

 1. ما کردها اگر سواد داشتیم این وضعمان نبود!

 2. این نظر من از دیدگاه یک زبان شناس است که قبلن به چنین سوالاتی در مورد زبان فارسی هم برخورده بود من نظر ایشان را که آدم متفکری است بیان می کنم بدون تعصب برخورد کنید
  زبان کردی ویا فارسی زبانی است که از شاخهی هند واروپایی است که در دوره ی دوم پهلوی نسل دوم زبان ایرانی اروپایی از هم جدا شدند .چرا ما از این رسم الخطی به قدمت هزاران سال دست برداریم وبه رسم اخط لاتین روی بیاوریم چون با آن وارد تمدن اموروزی می شیم!پس تمدن دیروزی ما چی می شود؟از طرفی می دونیدزمانی که ما بارسم الخط لاتین بنویسیم اجازه می دهیم هر لغتی بوپدون فیلتر زبانشناسی وارد زبان نمان شود مثل اتفاقی که در ترکیه افتاده که از هر ۱۰ لغتشان ۸ لغتش انگلیسی وفرانسوی وسایر زبانهاست وانوقت ادعا می کنند لغت ترکیه واگر هم کسی بگه که ترکی نیست با تمام وقاحت می گویند شما سواد ندارید که می گید این لغت ترکی نیست.نگذارید بلای بی هویتی وچاکر منشی ترکیه که نسبت به غرب دارد در فرهنگ اصیل هزارن ساله ی ما رسوخ کند .هم زبان عزیز کرمانجم مواظب باشیم الان ما داریم برای چندین نسل اینده تصمیم می گیریم .بر سر همدیگر فریاد می زنیم .مهم نیست کی تعدادش بیشتره مهم اینست کی درست فکر می کند واکثر کشور ها را تعدادی نخبه اداره می کند نه همه ی مردم .متاسفانه ما از تعداد جمعیت برای رای گیری استفاده می کنیم تا برای فکر کردن وتصمیم درست گرفتن بیاید سیاهی لشکر نباشیم .

 3. با سلام به برادران عزیزم.
  ببخشید که کردی ننوشتم.من به سورانی و کورمانژی و دو رسم الخط کوردی(لاتین و آرامی) مسلط هستم اما به فونت کردی دسترسی ندارم.
  بحث فقط کوردی سورانی و کورمانژی نیست.ما در کوردستان گویشهای دیگری مانند که لهوری ،لکی،هه ورامی-زازاکی(گورانی) را نیز داریم وحتی اگر علمی قضیه را نگاه کنیم و نگاه سیاسی را کنار بگذاریم باید در مورد لری نیز صحبت کنیم.واقعیت این است که هویت کوردی به هر جای کوردستان که وارد شده است در گویش آنجا تعریف شده و با آن گویش رشد کرده است نه با گویشی دیگر.واین نه ضعف است و نه اختشاش ونه هرکی هرکی.واقعیت این است که تمام این گویشها بخشهایی از پیکره زبان کوردی هستند و حذف یا فاکتور گرفتن هر کدام از این گویشها یعنی دور انداختن بخشی از زبان کوردی که این کار هم پسندیده هیچ کورد آگاه و با درکی نیست.از دید سیاسی هم حذف هر گویش یعنی حذف بخشی از جغرافیای کوردستان.
  تاریخ مصرف افکار یکسان سازی در تمام دنیا به پایان رسیده است.امیدوارم هر کوردی این را درک کند که ژینوساید و سرکوب هر گویش کوردی توسط کوردی دیگر، هیچ تفاوتی با ژینوساید شدن توسط ملتهای دیگر ندارد و ما نمیتوانیم با افکار رضاخانی و آتاترکی کوردستان بسازیم.خواهشمندم بگذارید و کمک کنید تمام گویشهای کوردی به رشد و شکوفایی برسند.زبان معیار کوردی را نمیتوان با زور و اجبار بوجود آورد.این کار با این روش، نه تنها عملی نیست بلکه باعث ضربه بر هویت کوردی نیز میشود این حرف در جواب کسانی است که با افکار پان سورانیسم میخواهند نقش آتاترک و رضاخان را در کوردستان بازی کنند.این کار جز خیانت به کورد و کوردستان معنی دیگری ندارد.
  مشکل ما این بود که از روز ازل با افکار لهجه گرای خود فقط به فکر ساختن زبان سورانی!بودیم نه زبان کوردی.ما کاری کردیم که حتی خیلی از سورانها هم در درک سورانی مشکل دارند تا چه رسد به گویشهای دیگر.بهتر بود به جای واژه های سقیلی که بوجود آوردیم میرفیتم گویشهای دیگر را یاد میگرفتیم .در خیلی از جاها ما نیاز به واژه سازی نداشته ایم و میتوانستیم از گویشهای دیگر کمک بگیریم تا کوردان دیگر نیز بتوانند با این زبان ارتباط بگیرند و آن را از خود بدانند نه اینکه آن را فقط مختص به سورانها بدانند.حال که ادبیات تمام گویشها رشد کرده است ما حق نداریم آنها را سرکوب و حذف فیزیکی کنیم.بهتر است که زبانشناسان ما بدور از گویشگرایی و با علم و آگاهی به فکر واژه سازی باکمک تمام گویشها بیفتند.و نویسندگان و ادیبان و هنرمندان بدور از تعصب گویشگرایی در نوشتن خود را به هم نزدیک کنند.مطمئن باشید با این کار هر کوردی متون گویشهای دیگر را میتواند درک کند و با آن ارتباط بگیرد.این کار نیاز به شعور و آگاهی و همت هر کورد باشرفی دارد.بله این تاوان ندانم کاری و اشتباه خودمان است.با کمی فکر میتوانیم بفهمیم که این روش از ژینوساید برادران خودمان بهتر است.انستیتو زبان کوردی میتواند با بکارگیری متن گویشهای مختلف، زبان معیار کوردی را بسازد چون هیچ کوردی بهتر از گویشوران یک گویش بر آن مسلط نیستند پس بگذارید گویشوران هر گویش گویش خود را مکتوب کرده و ارتقا دهند. این مکتوبیات است که به کار انستیتو زبان می آید نه افکار گویشگرای حزبی و سیاسی.خواهشمندم زبان کوردی را با افکار (ناوچه گرای)خود به گند نکشیم.اگر ما تمام گویشوران این گویشها را کورد میدانیم پس تمام این گویشها با هم زبان کوردی هستند نه ……
  خطاب به انستیتو:من به عنوان یک کورد لک انستیتویی را که ادیب و زبانشناس از تمام گویشهای کوردی نداشته باشد نماینده زبانی خود نمیدانم.این گفته من نظر خیلی از فعالین ادبی و فرهنگی گویشهای جنوبی کوردی میباشد،که همیشه در جلساتتان از آنها به عنوان سوران فاکتور گرفته اید.خود شما هم خوب میدانید که جمعیت این گویشوران از سورانها بیشتر است.
  پس بهتر است دلسوز کورد و کوردستان باشیم و معادله را جور دیگری بنگریم.
  چشم و دست شما را به عنوان برادر میبوسم.باید یکی این حرفها را میزد و من فقط من نیستم……………….

 4. یه جه‌دولیگه ک ناو فیس‌بووک دیمه…
  http://vahidrch.persiangig.com/document/ph.pdf

 5. به قول شیرکو بیکه س شاعر بزرگ کورد
  دوو هه زارو پینج سه د ساله ئیمه نوستوین
  راست ئه لی دوو هه زارو پینج سه د ساله تیر خه و نه بویین
  باویشک ئه ده ین
  دوو هه زارو پینج سه د ساله هه ر ئه نوین
  از همین میترسیدم
  (تفرقه بینداز و حکومت کن)

 6. سلام
  جا دارد از توجه واهمیت شما در وبلاگتان تشکر کنم بابت اهمیت به هویت و فرهنگ اصیل کردی که در میان فرهنگ های رایج دنیا قدمت وتاریخی چند هزار ساله دارد.

  هویت وفرهنگ است که به ما میگوید که بودیم والان که هستیم.
  اما “زبان کردی” ما که مهمترین رکن هویت و فرهنگ کرد بودن ماست چند سالی هست که متاسفانه کم کم با یک گویش و لهجه جعلی “فارسی کرمانشاهی” که اصلا هیچ هویتی ندارد در میان مردم وهمشهری های عزیز کرمانشاهی مان عوض می شود.به طوری که حتی بعضی ها بدون آنکه متوجه باشند با این گویش جعلی در وب سایت هایشان به اسم زبان عامیانه مردم کرمانشاه مطلب میگذارند که اصلا این چنین نیست زبان عامیانه ما مردم کرد کرمانشاه “کردی” بوده وخواهد بود.
  امیدوارم با اطلاع رسانی شما دوستان و بازدید کنندگان گرامی تان زبان کردی مان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  باتشکر وآرزوی موفقیت وبهروزی

  کرماشانه گه م ئه ی خاک زیرین

  هاو زاراوه گه ی به دره و خا نه قین

  جگر گوشه گه ی ئیلام دیرین

  نیشتمانه گه ی فرهاد و شیرین

  یادگارگه ی ماد و ساسانی

  تو سان شاره یل گشت کوردستانی

  کرمانج بید سوران گوران یا کلهور

  تو ئه رای ئیمه هر مینییته دور

  ناوت سه ر ره سته ی تاریخ ئیمه س

  وه بی کرماشان، کوردستان دی چه س

  وه ختیک ، ئیمه ی کورد رزگارمان بوت

  ئیلام ، کرماشان داژشدارمان بو

 7. منیش ته واو موافقم

 8. با سلام
  من کرد کرمانج از ماکویم
  از ۱۵۰ سالی که مبارزات حزبی کرد ها برای رسیدن به حقوق شان شروع شده و هدف این بود که عدالت میان همه ی جوامع برقرار بشه همیشه کسانی میان خود کرد ها بوده که تمام این اهداف را پایمال کرده و خودشون رو فروخته اند و هر کس برای خودش رییس میشه و نطرات خودش میگه و همون اشتباهات در طول تاریخ رو تکرار می کنند بیایید دست به دست هم بدهیم و اختلافات رو کنار بگداریم و رسم الخط کردی به هر زبانی بشه به زبان شناسان کورد بسپاریم و کار رو به کاردان بسپاریم و با چشم تعصب به این جور مسایل نگاه نکنیم کوردستان رو تنها نگذاریم و چهار پارچه رو به هم برگردونیم و از حقوقمون دفاع کنیم

 9. سلاو له هه ر چی کورده به تایبه ت دلسوزانی کورد.هه ر که سه بیر و باوه ریکی هه یه له جیگای خوی هه مو جوانن. بلام دوستان نابیت ئه و بیر و رایانه له گه ل یکتریمان بکا به دوژمن .اساس ئه وه یه که هه مومان کوردین وه هیچ قسه ی لی ناکری ده بیت شاره زایانی زمان و ئه ده بی کوردی هه ر چوار پارچه ی کوردستان پی که وه له ئاستیکی به رز دا دابنیشن وه قسه و لیکولینه وه ی تیدا بکه ن تا کو ریگاچاره یکی بو بدوزنه وه وه ئه وه ش کاتی ده وی.بوخوم سورانیم وه پیم باش ده بیت پیتی لاتینی به کار به هیندریت چونکه ئیستا زوربه ی منالان له گه ل پیتی لاتینی ئاشنایه تیان هه یه .له وانه یه هیندیک له کسانی قه دیمی تر توشی گرفت ببن بلام وا باشه له جیگایکی را ده ست پی بکه ین چونکه ئه و روژه مان له پیشه.

 10. کیست که نداند پادشاهی ماد پیش از پادشاهی پارس در ایران بنیاد گذاشته شد.کیست که نداند کوروش بزرگ از مادری ماد زاده شد.کیست که نداند زبان غنی کردی زنده ترین یادگاری زبان پهلوی ساسانیست و کیست که نداند کردها از فارس ها هم ایرانی تر هستند. دوست گرامی ، ایران کشور فارسها نیست.ایران متعلق به تمام اقوام ایرانیست و اگر از سوی حکومتها به همیهنان گرانسنگ کرد ما تبعیضی روا رفته و همچنان می رود آنرا نباید به حساب ایران گذاشت.ما ایرانیان چه کرد چه فارس چه آذری چه … رسم الخط خود را داریم و نیازی به رسم الخط عربی فعلی یا لاتین نمی داریم.رسم الخط اوستایی و پهلوی بایستی رواج گیرد و مبنای نوشتار ما باشد.

 11. خط لاتین خوبه
  اما دوستان بیشتر در مورد لهجه و گویش و … گپ میزنن اما به نظر من دلیل اینکه ما در طول این زمان طولانی همش بهمون ظلم شده و استقلال نداشتیم همین چند دستگی و تمرکز بر روی اختلاف هاست ! لازمه ی این که بتونیم با هم متحد باشیم اینه که یه زبان واحد داشته باشیم . حالا هر منطقه میخواد به زبون خودش حرف بزنه ، باشه چه اشکالی داره اما چرا مثل آلمانی ها یه زبان مرکب از تمام زبان های کردی رو به وجود نیاریم تا در سیستم اداری و مدارسمون ازش استفاده بشه؟ زبان کردی بازمانده زبان مادی هست که دچار این همه اختلاف شده و این همه پراکندگی پیش اومده و همین پراکندگی ها همیشه مانع وحدت ما شده ! چرا یه بار به جای اینکه هی بگیم من من نگیم ما؟ اگه کردها زیر یه زبان واحد نباشن اتحاد هم به وجود نمیاد و اگه هر گویشی از کردی بخواد راه خودش رو بره هر روز از هم جداتر میشیم و یه روزی میرسه که هر کدام از گویش های کردی یه زبان جدا برای خودش باشه! آیا این چیزیه که ما میخوایم؟
  نتیجه با خودتونه

 12. من با آقای ابراهیم میلان موافقم کار را به کاردان بسپاریم

 13. سلام به نظر من که یه کرد کلهر هستم استفاده از حروف لاتین خجالت اوره باید بگم علائم زبان عربی رو مثل فتحه کسره و ضمه یه ایرانی برای اعراب به وجود اورد وحتی در نوشتار در زمان پیامبر عزیز هم وجود نداشت پس باید ملت کردستان با خلاقیت خود الفبایی از الفبای فارسی بسازه نه لاتین ما مردم لاتین نیستیم مردمانی شاری ئاشقانیم خوش بون

 14. با سلام
  من یک کلهر زبانم و امیدوارم که نظر من باعث سو تفاهم نشه
  من هم با گویش سورانی و هم با گویش کرمانجی آشنایی دارم و به عنوان یک کرد به هردو گویش عشق می ورزم اما تن صدای یک سورانی زبان احساس نا خوشایندی در من بوجود میاره و در عوضش آهنگ گویش کرمانجی منو به وجد میاره.
  با توجه به جمعیت کرمانجها و اینکه اکثریت هستند بهتره گویش معیار گویش کرمانجی باشه و کلهری وسورانی هم در مناطق خودشون به کار بره

 15. خط لاتین خوبه‌. خواسته‌ اربابها را باید انجام داد. زنده‌ باد نوکری امپریالیزم

 16. وضعیت آلمان از لحاظ زبانی دقیقا مثل کردستانه
  زبان آلمانی چندین لهجه و گویش داره .دقیقا مثل زبا کردی. آلمانیا اومدن یک لهجه ی حد واسط درست کردن که از تمام لهجه های آلمانی درش هست. حتی لهحه ی آلمان زبان های کشور سویس رو هم در نظر گرفتن.این لهجه ی حد واسط به عنوان لهجه ی رسمی در آلمان تدریس میشه. علاوه بر این هر منطقه ای لهجه ی خاص خودشو هم داره. شاید بد نباشه کردستان هم یک لهجه ی حد واسط درست کنه که از همه ی لهجه ها توش باشه.

  نباید هیچ چیزی بین کردها تفرقه بندازه. من اهل کرمانشاه هستم کلهری صحبت می کنم به سورانی و شکاکی تسلط دارم.به تمام کوردستان عشق می ورزم و بزرگترین افتخارم کرد بودنم هستش.
  کردهای سنندج یا کرماشان یا هر شهر دیگه واسه من فرقی نداره. همه کرد هستیم و باید اتحادمون رو حفظ کنیم.

 17. تمامی مباحث را از بالا تا پایین خواندم در کل یک چیز به نظرم بارزتر از همه آمد. ما داریم باهم درباره ی ایجاد یک زبان و رسم الخط رسمی واحد گفتگو می کنیم. این یک پیروزی است. آرزویی دیرین که حالا به وقوع پیوسته امیدوارم سال آینده همه ی این دوستانی که در اینجا دیدگاهشون رو نوشتن به زبان کوردی با هر دو رسم الخط گفتگو کنند. باید همه ی ما هردو رسم الخط را یاد بگیریم و به رسم الخط مورد علاقه بنویسیم . تنازع بقا تعیین خواهد کرد که در ۳۰ سال آینده کدام رسم الخط رسمی خواهد شد . من نتیجه گرفتم که باید هر دو رسم الخط رو به خوبی یاد بگیرم. تا مجبور نباشم به زبان فارسی با هم زبانانم گفتگو کنم.به هر حال باید به فرهنگستان زبان کردی که متشکل از استادان زبان هست مجال داد بدون حاشیه سازی ها متعصبانه و قومی به طور محض به زبان و پویایی ان توجه داشته باشند و راه بهتر را برگزینند.

 18. سلام بر تمام کردهای شیرین زبان عزیز با هر لهجه زبان کردی من یک کرد کلهر هستم با اینکه به مناطق سورانی زبان و جافی زبان سفر نکرده ام اما زبان انها را بطور کامل میفهمم ولی زبان کرمانجی را ۷۰درصد یا کمی بیشتر متوجه میشوم برایم عجیب است کارشناسان زبان کردی هیچ مطالعه ای در مورد کردی کلهری انجام نمیدهند و بعضی دوستان برای اینکه بگویند کلهری جزو کردی نیست دو شهر کرمانشاه و ایلام را مثال میزنند( اکثرا دانشجویان سورانی و جاف که در دانشگاههای کرمانشاه تحصیل مینمایند ) اما باید این نکته را روشن نماییم که مردم کرمانشاه و ایلام از نظر نژادی کلهر نیستند و زبان انها تحت تاثیر مهاجران شهرهای اطراف نظیر اسلام اباد جوانرود سرپل ذهاب و ….. به این صورت درامده است و باید بگوییم شهرهای کلهری زبان و کلهر نژاد سه شهر اسلام اباد گیلانغرب و ایوان هستند و شهرهای دیگر این مناطق دارای اقلیتی کلهری هستند پیشنهاد من به شما دوستان برای دیدن کلهرها که اکثرا عشایر هستند و کسانی که با این لهجه صحبت میکنند سفر به شهرهای گیلانغرب و اسلام اباد است متاسفانه دوستان که در کرمانشاه هستند زود در مورد لهجه کلهری قضاوت میکنند در حالی که دو شهر اسلام اباد و کرمانشاه دارای اختلافات بسیاری در مورد لهجه و زبان هستند مردم کرمانشاه نه کردی را درست صحبت میکنند و نه فارسی را و دارای دو زبان جعلی و بی ریشه کردی کرمانشاهی (که بیشتر شبیه لکی است)و فارسی کرمانشاهی که شبیه هیچ فارسی نیست!!!!!!!!!!!!!! پس از دوستان عزیز میخوام مشکلات اطلاعاتی خود را از طریق مطالعه و سفر حل نمایید (روژتان و خیر هر بژیین )

 19. سلاو
  بە هیوای سە رکەوتویی بو ئازیزان
  ئە بی تێ بکۆشین زمانی یەکگرتوومان هەبێ ئاوا نابێ باس کردن و بە گژا چوون لە بە ر ئەوە ئاوا بێگانە سوودی لێ ئە با
  من بۆ خۆم فێری کوردی لاتین وکوردی ئارامی بووم و بە ئە رکی دەزانم بۆ هەرکوردێ فێر بێ.جا باسی دیکە ئە وە یە کە ئە و شێوە نووسینە کە ئە ڵێن عارە بیە هە ڵەیە هۆکە شی ئە وە یە رێنووسی ئارامی پێ دە ڵێن نە ک عارە بی کە وایە ئێمە نابێ بڵێین کوردی عارە بی نە نووسین لە بە ر ئە وە کوردی ئارامیە بە هیوای سەرکەوتویی بۆ گە لی کورد

 20. فارسی کرمانشاهی جعلی است؟
  جعلی اون پدرت و جد و آبادته که آمدن تو کرمانشاه ، جعلی اون هویتٍ نداشتته که معلوم نیست از کدام طویله درآمدی ، جعلی اون ….

نظرات بسته شده است.